پودر سوخاری KFC نرمال
پودر سوخاری KFC نرمال
پودر سوخاری KFC نرمال
پودر سوخاری KFC نرمال

پودر سوخاری KFC نرمالKFC Kentucky Fried Chicken Normal


پودر سوخاری کی اف سی نرمال

پاکت، حاوی ادویه (بسته بزرگ)  و یک بسته پودر کوچک کاور (Powder Cover) می باشد.