روغن زیتون BassoBasso Extra Virgin Olive Oil 500ml


روغن زیتون فرابکر باسو

این روغن کم بو بوده و ۱۰۰ درصد طبیعی است.