پشمک الیافی با طعم كاكائو حاج عبدالله
پشمک الیافی با طعم كاكائو حاج عبدالله
پشمک الیافی با طعم كاكائو حاج عبدالله
پشمک الیافی با طعم كاكائو حاج عبدالله

پشمک الیافی با طعم كاكائو حاج عبداللهFiber cotton candy flavored cocoa Haji Abdullah


پشمک الیافی با طعم كاكائو حاج عبدالله

درجای خشک و خنک نگهداری شود.