پشمک الیافی با طعم زعفران حاج عبدالله
پشمک الیافی با طعم زعفران حاج عبدالله
پشمک الیافی با طعم زعفران حاج عبدالله
پشمک الیافی با طعم زعفران حاج عبدالله

پشمک الیافی با طعم زعفران حاج عبداللهFiber cotton candy flavored with saffron Haji Abdullah


پشمک الیافی با طعم زعفران حاج عبدالله

درجای خشک و خنک نگهداری شود.