سکنجیین
سکنجیین
سکنجیین
سکنجیین

شربت سکنجبین ارگانیک اعلاء

سکنجبین برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد،برای تقویت معده و کبد مفید است.