پاپ کورن American Garden پنیریAmerican Garden Popcorn Cheese


American Garden Popcorn Cheese

پاپ کورن پنیری امریکن گرین

  • پاپ کورن نیمه آماده
  • محتوی سه بسته ۹۱ گرمی
  • مخصوص استفاده در مایکروویو