پاپ کورن امریکن گاردن ساده

محتوی سه بسته ۹۱ گرمی

این محصول نیمه آماده بوده و در پاکت می باشد که باید درون ماکروویو قرار داده شود تا به حالت آماده برسد.