سس سرکه و سبزیجات هاینز
سس سرکه و سبزیجات هاینز
سس سرکه و سبزیجات هاینز
سس سرکه و سبزیجات هاینز

سس سرکه و سبزیجات هاینز

این سس سرکه و سبزیجات مناسب برای انواع سالاد و غذاهای شما است.