لاواتزا قهوه مدل رزا

قهوه آسیاب شده لاواتزا دارای میزان رست متوسط ایده آل برای موکا پات است.