روغن زیتون ارگانیک Olivera
روغن زیتون ارگانیک Olivera
روغن زیتون ارگانیک Olivera
روغن زیتون ارگانیک Olivera

روغن زیتون ارگانیک Olivera 500 گرمیOlivera Organic Extra Virgin 500g


روغن زیتون ارگانیک الیورا
برای استخراج روغن زیتون ارگانیک الیورا، درخت های زیتون با دقت و بدون استفاده از هر نوع ماده شیمیایی و یا آفت کش ها، چه در مرحله کشت و چه در مرحله درو پرورش می یابند و روغن گیری به روش پرس سرد می باشد.