سیروپ پنکیک American Garden
سیروپ پنکیک American Garden
سیروپ پنکیک American Garden
سیروپ پنکیک American Garden

سیروپ پنکیک American GardenAMERICAN GARDEN PANCAKE SYRUP


سیروپ پنکیک آمریکن گاردن

این محصول به عنوان طعم دهنده به کار میرود.