سیروپ پنکیک American Garden
سیروپ پنکیک American Garden
سیروپ پنکیک American Garden
سیروپ پنکیک American Garden

سیروپ پنکیک American GardenAMERICAN GARDEN PANCAKE SYRUP


قیمت : ۷۱,۵۰۰ تومان

سیروپ پنکیک آمریکن گاردن

این محصول به عنوان طعم دهنده به کار میرود.