کورن فلکس سوئیس شوکو تدی Familia
کورن فلکس سوئیس شوکو تدی Familia
کورن فلکس سوئیس شوکو تدی Familia
کورن فلکس سوئیس شوکو تدی Familia

کورن فلکس سوئیس شوکو تدی FamiliaTeddy shock cornflakes Swiss Familia


قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان

کورن فلکس سوئیس شوکو تدی فامیلیا

این محصول به عنوان غذاى مکمل کودکان، صبحانه یا عصرانه استفاده می شودو معمولاً به همراه شیر مصرف می شود.