کورن فلکس سوئیس شوکو کروک فامیلیا
کورن فلکس سوئیس شوکو کروک فامیلیا
کورن فلکس سوئیس شوکو کروک فامیلیا
کورن فلکس سوئیس شوکو کروک فامیلیا

کورن فلکس سوئیس شوکو کروک FamiliaFamilia Swiss Choco Croc Grispy Chocolate Balls With Whole Grains


کورن فلکس سوئیس شوکو کروک فامیلیا

این محصول به عنوان غذاى مکمل کودکان، صبحانه یا عصرانه استفاده می شودو معمولاً به همراه شیر مصرف می شود.