کورن فلکس جنگلی فامیلیا
کورن فلکس جنگلی فامیلیا
کورن فلکس جنگلی فامیلیا
کورن فلکس جنگلی فامیلیا

کورن فلکس جنگلی Familiafamilia JUNGLE CRUNCH CEREALS


کورن فلکس جنگلی فامیلیا

این محصول به عنوان غذاى مکمل کودکان، صبحانه یا عصرانه استفاده می شودو معمولاً به همراه شیر مصرف می شود.