روغن زیتون
روغن زیتون
روغن زیتون
روغن زیتون

روغن زیتون باطعم ترافل پورچینی PriordeiPvrchyny truffle olive oil Batm Priordei


روغن زیتون باطعم ترافل پورچینی پریوردی

روغن زیتون با بو با طعم ترافل پورچینی با استفاده از ترافل های پورچینی طبیعی خشک شده پیرنه تولید می شود.