روغن زیتون
روغن زیتون
روغن زیتون
روغن زیتون

روغن زیتون باطعم ریحان PriordeiOlive oil, basil Batm Priordei


 روغن زیتون باطعم ریحان پریوردی

روغن زیتون با بو با طعم ریحان با استفاده از ریحان خشک شده در مزارع مدیترانه تهیه می شود.