شکلات فندقی Ritter sportRitter sport mini Voll-Nuss


شکلات شیری با مغز فندقی ریتر اسپرت

این شکلات شیری با مغز فندق درسته مناسب برای پذیرایی است.