کره بادام زمینی جیف کِرِمی

این کره بادام زمینی فاقد گلوتن می باشد.