Gum 5 Spearmint Rain
Gum 5 Spearmint Rain
Gum 5 Spearmint Rain
Gum 5 Spearmint Rain

آدامس ۵ رین

نام این آدامس رابطه مستقیمی با شعار این کمپانی دارد. Simulate your senses حواس خود را تحریک کن.(اشاره به پنج حس انسان) کسانی که از این آدامس استفاده کرده اند، می دانند که یکی از بهترین برندهای موجود در حوزه آدامس، آدامس ۵ است.