بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن
بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن

بیسکویت قوطی فلزی the market place jacobsensthe market place jacobsens


بیسکویت قوطی فلزی جاکوبسن مارکت

این بیسکویت ها که در جعبه فلزی قابل بازیافت بسته بندی شده اند،  و به دلیل طراحی خاص ضد عبور هوا در جعبه برای طولانی مدت تازه و ترد باقی خواهند ماند.همچنین این بیسسکویت برای پذیرایی مناسب است.