دراژه ام اند امز مغزدار
دراژه ام اند امز مغزدار
دراژه ام اند امز مغزدار
دراژه ام اند امز مغزدار
دراژه ام اند امز مغزدار
این دراژه دارای مغز بادام زمینی است.