سیروپ Teisseire گرانادین

سیروپ Teisseire گرانادینLegionium citrus granadine 700 ml


سیروپ تیزر گرانادین

سیروپ تیزر گرانادین دارای حداقل 21٪ محتوای میوه است و مناسب برای کوکتل ها و دسرها می باشد .همچنین این سیروپ بدون طعم دهنده ای مصنوعی است.