پنیر خامه ای Puck + پنیر خارجی + پنیر

پنیر خامه ای PuckPuck Processed Cream Cheese Spread 500g


پنیر خامه ای پوک

این پنیر خامه ای تهیه شده با روغن سبزیجات است و حاوی مایه پنیر نمی باشد.