چای سبز دیلما
چای سبز دیلما
چای سبز دیلما
چای سبز دیلما

چای سبز دیلما

 شهرت چای سیلان به کیفیت ممتاز آن است در حالی که چای دیلما تصویری متفاوت از طعم واقعی چای اصیل سیلان را ارائه کرده است.