چای سبز دیلما
چای سبز دیلما
چای سبز دیلما
چای سبز دیلما

چای سبز DilmahDilmah Pure Green Tea


چای سبز دیلما

 شهرت چای سیلان به کیفیت ممتاز آن است در حالی که چای دیلما تصویری متفاوت از طعم واقعی چای اصیل سیلان را ارائه کرده است.