دمنوش کرنبری و تمشک Loyd

دمنوش کرنبری و تمشک Loydloyd Cranberry and Raspberry


دمنوش کرنبری و تمشک لوید

طعم دلپذیر کران بری و تمشک رسیده این دمنوش را متفاوت کرده است. این دمنوش میوه ای ساخت کشور لهستان است.