پودر سوخاری KFC نرمال

پودر سوخاری KFC اسپایسیKFC Kentucky Fried Chicken Spicy


پودر سوخاری کی اف سی اسپایسی

پاکت، حاوی ادویه (بسته بزرگ)  و یک بسته پودر کوچک کاور (Powder Cover) می باشد.