شکر رژیمی Cologrin + شکر

شکر رژیمی CologrinCologrin ِDiet Sugar


شکر رژیمی کولوگرین

این محصول مناسب برای شیرین کردن غذا و نوشیدنی است. شکر میوه ، شکری است که برای مثال در میوه رسیده و عسل وجود دارد. شیرینی آن دو برابر ، شیرین تر از گلوکز است .فروکتوز ⅓ بیشتر قدرت شیرین کنندگی در جدول شیرینی جات متداول را دارد .

شماره پروانه بهداشت :

5462210094771446