سرکه سیب حاوی پتاسیم و آنزیم هایی است که احساس خستگی را کمتر می نمایند.